(1)
Qiao, F. .; Rongtian, S. .; Xuewei, L. .; Ruiwen , D. .; Yong, J. . Age and Geochemical Characteristics of Nansu Rapakivi Granite in Jiaobei Uplift Belt, Qingdao. Glob. J. Earth Sci. Eng. 2022, 9, 51-64.