Qiao, Feng, Sheng Rongtian, Li Xuewei, Dai Ruiwen, and Jiang Yong. 2022. “Age and Geochemical Characteristics of Nansu Rapakivi Granite in Jiaobei Uplift Belt, Qingdao”. Global Journal of Earth Science and Engineering 9 (May):51-64. https://doi.org/10.15377/2409-5710.2022.09.4.